Dowdy, slovenly, slobby. Yiddish “shlumperdik”=dowdy. Related to German “schlumpe”=slut, whore.