A play on words that sound alike; a pun. Latin “paronomasia” < Greek “para-“=beside + “onomasia”=naming < “onoma”=a name.

Advertisements